தமிழ்நாட்டில் இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1971 - Other languages