தமிழ்நாட்டில் இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1980 - Other languages