தமிழ்நாட்டில் இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1989 - Other languages