தமிழ்நாட்டில் இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 2004 - Other languages