தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் - Other languages