திடீரென்று முடிக்கும் விதி (விளையாட்டு) - Other languages