திறந்த ஆவணக்காப்பக முனைப்பின் மீதரவு அறுவடைக்கான நெறிமுறை - Other languages