தீநுண்மக் குருதிப்போக்குக் காய்ச்சல் - Other languages