துஞ்சத்து இராமானுசன் எழுத்தச்சன் - Other languages