தூய உரோமைத் திருச்சபையின் பொருளாளர் - Other languages