தெய்வம் தந்த வீடு (தொலைக்காட்சித் தொடர்) - Other languages