தேசிய தொழில்நுட்பக் கழகம், திருச்சி - Other languages