தொலைத்தொடர்பு தரப்படுத்தலுக்கான ஐரோப்பிய நிறுவனம் - Other languages