த மாத்தமாட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்சர் (கணித இதழ்) - Other languages