நான் சிந்திக்கிறேன், ஆகையால் நான் இருக்கிறேன் - Other languages