நீதியற்ற வீட்டுப் பொறுப்பாளர் உவமை - Other languages