நுவ்வொஸ்தானண்டே நேனொத்தண்டானா (திரைப்படம்) - Other languages