நோர்மானியர் இங்கிலாந்தைக் கைப்பற்றுதல் - Other languages