பகவான்பூர் வட்டம், வைசாலி மாவட்டம் - Other languages