பண்டாரநாயக்க-செல்வநாயகம் ஒப்பந்தம், 1957 - Other languages