முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பதினான்காம் யோவான் (திருத்தந்தை) - Other languages