பத்ம பூசண் விருது பெற்றவர் பட்டியல் (1954–1959) - Other languages