பன்னாட்டுக் கால்பந்துச் சங்க வாரியம் - Other languages