பன்னாட்டு தனி மற்றும் பயன்பாட்டு வேதியியல் ஒன்றியம் - Other languages