பன்னாட்டு புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு வங்கி - Other languages