பன்னாட்டு வெப்ப அணுக்கரு ஆய்வுலை - Other languages