முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போர் - Other languages