பல்லுறுப்புக் கோவை மீதியத் தேற்றம் - Other languages