பிடல் காஸ்ட்ரோவின் இறப்பு மற்றும் அரசு இறுதிச் சடங்கு - Other languages