புரதங்களுக்கு இடையேயான இணைவாக்கம் - Other languages