புரோசுபெக்ட் பார்க், நியூ செர்சி - Other languages