புலனுணர்வு சார்ந்த நடத்தை சிகிச்சை - Other languages