முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

பெட்ரோ ஆல்வாரெசு காப்ரால் - Other languages