பொருளியலுக்கான நோபல் நினைவுப் பரிசு - Other languages