மக்கள் ஜனநாயகம் (மார்க்சியம்-லெனினியம்) - Other languages