மக்கள் தொகைக்கோட்பாடு பற்றிய கட்டுரை - Other languages