முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

மக்கள் தொகை அடர்த்தி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் - Other languages