மன்னர் அரசு (பிரித்தானிய இந்தியா) - Other languages