மாழை-ஆக்சைடு-குறைக்கடத்தி புலவிளைவுத் திரிதடையம் - Other languages