முதலாம் சீன சப்பானியப் போர் (1894-1895) - Other languages