முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

முதலாம் பாஸ்கால் (திருத்தந்தை) - Other languages