முதலாம் வத்திக்கான் பொதுச்சங்கம் - Other languages