மென்பொருள் வெளியீடு வாழ்க்கைச் சக்கரம் - Other languages