மேற்காப்பிரிக்க நாடுகளின் பொருளாதார சமூகம் - Other languages