லடாக் தன்னாட்சி மலை வளர்ச்சிக் குழு, லே - Other languages