வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணம் (1901-1955) - Other languages