வட்ட நாற்கரங்களின் ஜப்பானியத் தேற்றம் - Other languages