வன்முறை வன்முறையைப் பிறப்பிக்கிறது - Other languages