வன உயிர் பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972 - Other languages