வருமான சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் - Other languages